Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
Προσοχή, από 1/9/2019 ο ιστότοπος του Τμήματος είναι: www.bme.uniwa.gr

 
 

›››  

   Οργάνωση & Διοίκηση Τμήματος

Γενικές πληροφορίες για το τμήμα

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων που ιδρύθηκε το 1985 στο ΤΕΙ Αθήνας (ΠΔ 561/1985, Κεφάλαιο Α', Αρθρο 2, Παράγραφος 7, ΦΕΚ 199 A'/27.11.1985) και μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. το 2013 (ΠΔ 95/2013, Άρθρο 2, Παράγραφος 1α, ΦΕΚ 133 Α'/5.6.2013). Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι μοναδικό στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα στο πεδίο της βιοϊατρικής μηχανικής και τεχνολογίας. Οι πρώτοι πτυχιούχοι του Τμήματος προέλευσης απεφοίτησαν το ακαδημαϊκό έτος 1990.

Οι σπουδές του τμήματος περιλαμβάνουν θεωρητικά και εφαρμοσμένα τεχνολογικά μαθήματα του διεπιστημονικού κλάδου της Βιοϊατρικής Μηχανικής. Ο κλάδος αυτός αφορά σε οποιαδήποτε εφαρμογή της τεχνολογίας για την παροχή υπηρεσιών υγείας, από το επίπεδο της βασικής έρευνας στην Ιατρική και την Βιολογία, έως και την κλινική πρακτική. Ο κλάδος καλύπτει γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται αφ' ενός στις Επιστήμες του Μηχανικού, όπως Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Επιστήμη Υπολογιστών και αφ' ετέρου στις Φυσικές Επιστήμες. Περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για την προσέγγιση, υπό το πρίσμα των εφαρμογών της τεχνολογίας, των Ιατρικών Επιστημών και των Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.

Η διάρκεια σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά (7) εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητικές διδασκαλίες, εργαστηριακές ασκήσεις, κατασκευές συσκευών, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε νοσοκομεία και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων και την ομαδική εργασία. Το τελευταίο (8o) εξάμηνο περιλαμβάνει σειρά μαθημάτων επιλογής ή διενέργεια πρακτικής άσκησης σε παραγωγικούς φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές του Τμήματος υποχρεούνται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία με θέμα που να άπτεται της Βιοϊατρικής Μηχανικής.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος εγγράφονται στο Τμήμα περίπου 120 νέοι φοιτητές. Σήμερα το Τμήμα έχει περίπου 800 εν ενεργεία φοιτητές, 16 μόνιμους εκπαιδευτικούς, 2 άτομα ειδικό τεχνικό προσωπικό και 2 διοικητικές υπαλλήλους.

Διατάξεις λειτουργίας Τμήματος: