Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
Προσοχή, από 1/9/2019 ο ιστότοπος του Τμήματος είναι: www.bme.uniwa.gr

 
 

›››  

   Οργάνωση & Διοίκηση Τμήματος

Επιτροπές

Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

Πρακτικό απόφασης: ΣΤ 18/ 01/10/2010
Σκοπός: H επίβλεψη της προπτυχιακής εκπαίδευσης των φοιτητών.
Μέλη:

 • Κανδαράκης Ιωάννης, Καθηγητής
 • Κάβουρας Διονύσιος, Καθηγητής
 • Καλύβας Νεκτάριος, Επίκουρος Καθηγητής

Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών

Πρακτικό απόφασης: ΣΤ 18/ 01/10/2010
Σκοπός: Ο καθορισμός των προδιαγραφών των πτυχιακών εργασιών καθώς και των διαδικασιών έναρξης, εκτέλεσης και αξιολόγησης των πτυχιακών εργασιών.
Μέλη:

 • Κανδαράκης Ιωάννης, Καθηγητής
 • Κάβουρας Διονύσιος, Καθηγητής
 • Καλύβας Νεκτάριος, Επίκουρος Καθηγητής

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Πρακτικό απόφασης: ΣΤ 15/ 09/09/2010
Σκοποί: H οργάνωση των συνεργασιών του τμήματος με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στους οποίους οι φοιτητές θα εκπονούν την πρακτική άσκηση, η εξεύρεση διόδων και επαφών με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα καθώς και η ταχεία προώθηση των διαδικασιών έναρξης της πρακτικής άσκησης.
Μέλη:

 • Κάβουρας Διονύσιος, Καθηγητής
 • Ασβεστάς Παντελεήμων, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Γκλώτσος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Erasmus - Leonardo da Vinci)

Πρακτικό απόφασης: ΣΤ 16/ 09/09/2010
Σκοπός: H δημιουργία συνεργασιών με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια υποτροφιών των προγραμμάτων Erasmus και Leonardo da Vinci και η παροχή πληροφοριών και βοήθειας προς τους φοιτητές ή τους διδάσκοντες του Τμήματος που επιθυμούν να ενταχτούν στα προγράμματα αυτά.
Μέλη:

 • Βαλαής Ιωάννης, Καθηγητής
 • Γκλώτσος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Τμήματος για το Erasmus+

Πρακτικό απόφασης Τμήματος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων: Φ6/4544/15-5-2015

 • Γκλώτσος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ερευνητική Επιτροπή

Πρακτικό απόφασης: ΣΤ 1/ 18/01/2010
Σκοποί: Ο συστηματικός συντονισμός και χάραξη της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος, η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μόνιμων μελών ΕΠ αλλά και του έκτακτου διδακτικού προσωπικού, καθώς και η προώθηση των φοιτητών σε ερευνητικές δραστηριότητες με ενεργό συμμετοχή τους σε συνέδρια ή άλλες δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται το Τμήμα.
Μέλη:

 • Κανδαράκης Ιωάννης, Καθηγητής
 • Βεντούρας Ερρίκος, Καθηγητής

Επιτροπή Αξιολόγησης

Πρακτικό απόφασης: ΣΤ 20/ 30/09/2009
Σκοποί: Η οργάνωση της συγκέντρωσης των απαραίτητων στατιστικών και άλλων στοιχείων για την εσωτερική αξιολόγηση του τμήματος, η ανάλυση των στοιχείων αυτών καθώς και η ανά τετραετία σύνταξη της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος.
Μέλη:

 • Κανδαράκης Ιωάννης, Καθηγητής
 • Βεντούρας Ερρίκος, Καθηγητής

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεπικουρείται από τους:

 • Ασβεστάς Παντελεήμων, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Καλατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Υπεύθυνος ασφαλείας

 • Τραπεζανίδης Ηλίας, ΕΤΠ

Υπεύθυνος αναλωσίμων

 • Τραπεζανίδης Ηλίας, ΕΤΠ

Υπεύθυνος καταστροφής ή απόσυρσης πεπαλαιωμένου υλικού και εξοπλισμού

 • Τραπεζανίδης Ηλίας, ΕΤΠ

Υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης εργαστηριακού εξοπλισμού

 • Τραπεζανίδης Ηλίας, ΕΤΠ

Υπεύθυνος σύνταξης ωρολογίου προγράμματος

 • Σπυρίδων Κωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Υπεύθυνος ηλεκτρονικού συστήματος εκπαιδευτικής υποστήριξης (eClass)

 • Ασβεστάς Παντελεήμων, Αναπληρωτής Καθηγητής

Υπεύθυνος ιστοτόπου

Πρακτικό απόφασης του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας: 11846/26-10-2010

 • Καλατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Εκπρόσωπος ενημέρωσης μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα πλαίσια ημερίδων επαγγελματικού προσανατολισμού

Πρακτικό απόφασης: 1236/22-10-2010

 • Γκλώτσος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Αναπληρωματικό μέλος: Καλατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Προβολής και Δημοσιότητος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας

Πρακτικό απόφασης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών: Φ.8/1994/1-11-2010

 • Καλατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής