Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
Προσοχή, από 1/9/2019 ο ιστότοπος του Τμήματος είναι: www.bme.uniwa.gr

 
 

›››  

   Οργάνωση & Διοίκηση Τμήματος

Εγγραφές - Δηλώσεις μαθημάτων

Εγγραφές

Φοιτητές του Τμήματος καθίστανται όσοι εγγράφονται σε αυτό μετά από εισαγωγή ή κατάταξη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η εγγραφή των εισαγόμενων φοιτητών στο Τμήμα γίνεται μέσα στα χρονικά όρια και με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζονται εκάστοτε με τις υπουργικές αποφάσεις για την εισαγωγή νέων φοιτητών και με βάση τις καταστάσεις των εισακτέων που στέλνονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από το Υπουργείο Παιδείας. Οι εγγραφές διεκπεραιώνονται από το Τμήμα, στο οποίο υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για όσους προέρχονται από μετεγγραφή εξωτερικού ισχύει ειδική διαδικασία. Οι πτυχιούχοι άλλου Τμήματος που ενδιαφέρονται να καταταγούν στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής εγγράφονται, όμοια, μετά από ειδική απόφαση του Τμήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Με την εγγραφή χορηγείται σε κάθε φοιτητή από τη Γραμματεία του Τμήματος ένας αριθμός μητρώου (Α.Μ.), που παραμένει ίδιος μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών. Ο φοιτητής πρέπει να γνωρίζει τον Α.Μ., όποτε ζητάει την έκδοση πιστοποιητικού ή οτιδήποτε άλλο από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Επίσης, η Γραμματεία χορηγεί στους φοιτητές κωδικούς πρόσβασης, οι οποίοι αφορούν σε εγγραφές, βεβαιώσεις, βαθμολογίες εξετάσεων, αναλυτικές βαθμολογίες κλπ. Η χορήγηση των κωδικών γίνεται αυτοπροσώπως σε κάθε φοιτητή, ο οποίος πρέπει να έχει μαζί του το πάσο του και την αστυνομική του ταυτότητα.

Επίσης, η Γραμματεία χορηγεί στους φοιτητές κωδικούς πρόσβασης, οι οποίοι αφορούν σε εγγραφές, βεβαιώσεις, βαθμολογίες εξετάσεων, αναλυτικές βαθμολογίες κλπ. Η χορήγηση των κωδικών γίνεται αυτοπροσώπως σε κάθε φοιτητή, ο οποίος πρέπει να έχει μαζί του το πάσο του και την αστυνομική του ταυτότητα.

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης είναι δυνατή η εγγραφή φοιτητή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος. Σε περίπτωση απόρριψης η αίτηση είναι δυνατόν να επανεξετασθεί από το Συμβούλιο της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι καθυστέρησης. Φοιτητής που δεν φρόντισε να εγγραφεί ούτε με την προαναφερόμενη διαδικασία, χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΙ.

Δηλώσεις μαθημάτων

Ταυτόχρονα με την υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής πρέπει κάθε φοιτητής να να υποβάλλει στο Τμήμα και μία ειδική δήλωση μαθημάτων. Η δήλωση μαθημάτων γίνεται υποχρεωτικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου, στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Γραμματειακής Υποστήριξης μέσω του ιστοτόπου του ΤΕΙ Αθήνας (http://www.teiath.gr > Υπηρεσίες > Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης). Δήλωση μαθημάτων υποχρεούται να υποβάλλει κάθε φοιτητής περιοδικά και συγκεκριμένα κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου σπουδών.

Ανανεώσεις εγγραφών

Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ανανεώνει ανά εξάμηνο την εγγραφή του, μέσα στις προθεσμίες που αποφασίζονται από το Ίδρυμα και ανακοινώνονται στους σχετικούς πίνακες. Η ανανέωση εγγραφής πραγματοποιείται γίνεται υποχρεωτικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου, στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Γραμματειακής Υποστήριξης μέσω του ιστοτόπου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (http://www.teiath.gr > Υπηρεσίες > Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης), όπου επίσης ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει ορισμένα μαθήματα. Αν ένας φοιτητής δεν ανανεώσει την εγγραφή του για δύο συνεχόμενα εξάμηνα ή τρία μη συνεχόμενα, χάνει την δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο Τμήμα και διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος. Αιτήσεις επανεγγραφής διαγραφέντων εξετάζονται κατά σειρά από το Συμβούλιο του Τμήματος και της Σχολής, μόνο για σοβαρούς λόγους.