Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
Προσοχή, από 1/9/2019 ο ιστότοπος του Τμήματος είναι: www.bme.uniwa.gr

 
 

›››  

   Οργάνωση & Διοίκηση Τμήματος

Παρακολούθηση μαθημάτων

Κανονισμός σπουδών

Το γενικό περίγραμμα των εκπαιδευτικών θεμάτων ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον Πρότυπο Γενικό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Α.Ε.Ι..

Οργάνωση μαθημάτων και προαπαιτούμενα μαθήματα

Οι σπουδές στο Τμήμα είναι οργανωμένες με βάση το εξαμηνιαίο μάθημα. Αν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα μάθημα είναι προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης ενός άλλου μαθήματος, τότε το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται ως προαπαιτούμενο του δεύτερου, το οποίο είναι εξαρτώμενο του πρώτου. Ένα μάθημα μπορεί να είναι ταυτόχρονα και προαπαιτούμενο ενός μαθήματος και εξαρτώμενο από άλλο μάθημα. Τα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα μαθήματα καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Τα αλληλοσυνδεόμενα μαθήματα σχηματίζουν ομάδες, που περιλαμβάνουν μέχρι 3 μαθήματα.

Μορφές μαθημάτων

Τα μαθήματα που περιέχονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, έχουν μία από τις παρακάτω μορφές:

α) Θεωρητικά μαθήματα (Θ.Μ.),

β) Εργαστηριακά μαθήματα (Ε.Μ.),

γ) Μικτά μαθήματα (Μ.Μ.).

Μικτά ονομάζονται εκείνα τα μαθήματα που περιέχουν τόσο θεωρητικό, όσο και εργαστηριακό μέρος. Κάθε φοιτητής, μπορεί να παρακολουθήσει είτε ολόκληρο Μ.Μ., είτε ένα μόνο μέρος του Μ.Μ., π.χ. μόνο το εργαστηριακό μέρος ή μόνο το θεωρητικό μέρος, είτε και τα δύο. Επιτυχής παρακολούθηση για ένα Μ.Μ. σημαίνει όμως, ότι ο φοιτητής έχει περάσει τόσο το θεωρητικό, όσο και το εργαστηριακό μέρος. Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης ενός μόνο μέρους Μ.Μ., ο βαθμός του μέρους αυτού κατοχυρώνεται και το μάθημα επαναλαμβάνεται μόνο ως προς το άλλο μέρος. Όταν ένα Μ.Μ. είναι προαπαιτούμενο άλλου, εννοείται, ότι η επιτυχής παρακολούθησή του προϋποθέτει επιτυχή παρακολούθηση και στα δύο μέρη αυτού του μαθήματος.

Αξιολόγηση

Ειδικότερα ισχύουν τα εξής για κάθε μορφή μαθήματος:

α) Θεωρητικό μάθημα (Θ.Μ.). Η αξιολόγηση του φοιτητή για την επίδοσή του καθ' όλη την διάρκεια του εξαμήνου σε κάθε μάθημα ή μέρος μαθήματος, που παρέχεται με τη μορφή θεωρητικής διδασκαλίας γίνεται:

  • Από μία προαιρετική ενδιάμεση αξιολόγηση στη διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου επί του 40% τουλάχιστον της διδακτέας ύλης του αναλυτικού προγράμματος ή με την ανάθεση στους φοιτητές ατομικών ή συλλογικών εργασιών με διακριτούς ρόλους ή με μορφή ασκήσεων. Ο συντελεστής αξιολόγησης τόσο της προαιρετικής ενδιάμεσης αξιολόγησης όσο και των ατομικών ή συλλογικών εργασιών και ασκήσεων είναι 40%.
  • Από την τελική γραπτή εξέταση εφ' όλης της διδακτέας ύλης διάρκειας 2-3 ωρών (με συντελεστή 60%, για αυτούς που είχαν μετάσχει στην ενδιάμεση αξιολόγηση).

β) Εργαστηριακό μάθημα (Ε.Μ.) Οι εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις πραγματοποιούνται περιοδικά σε κατάλληλους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή σε χώρους εργασίας, στους οποίους οι φοιτητές κάτω από την επίβλεψη και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδεύονται κατά μικρές ομάδες στην εφαρμογή θεωρητικών, επαγγελματικών ή τεχνολογικών μεθόδων, στον χειρισμό τεχνικών συστημάτων, στον εθισμό στην ομαδική εργασία, στη σύνταξη περιγραφικών εκθέσεων κτλ., ώστε να αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες. Με βάση τις δηλώσεις των φοιτητών για κάθε Ε.Μ. (ή για κάθε εργαστηριακό μέρος μαθήματος) και ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο και εξοπλισμό σε κάθε εργαστήριο, κατανέμονται οι φοιτητές σε ομάδες. Αυτές οι ομάδες υποδιαιρούνται σε υποομάδες, ανάλογα με τον αριθμό των εργαστηριακών ασκήσεων. Είναι αυτονόητο ότι, κατά τη διεκπεραίωση των εργαστηριακών ασκήσεων, απαιτείται απόλυτη συμμόρφωση με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να αποφευχθούν περιστατικά που θα έβαζαν σε κίνδυνο τους φοιτητές, τον εξοπλισμό και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Μετά το τέλος του εφαρμοσμένου μέρους εργαστηριακής άσκησης είναι απαραίτητο να γίνει από το φοιτητή επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων. Για το σκοπό αυτό συντάσσει κάθε φοιτητής μία έκθεση, στην οποία περιέχονται χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά την κατανόηση της εργαστηριακής άσκησης, τη μεθοδολογία εκτέλεσης και τυχόν ιδιομορφίες στη διαδικασία λήψης των μετρήσεων, διάφοροι πίνακες αριθμητικών τιμών, γραφικές παραστάσεις μεταβολής μεγεθών και ότι άλλο απαιτεί η συγκεκριμένη εργαστηριακή άσκηση σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που παρέχονται από τα εργαστηριακά εγχειρίδια και φύλλα έργου. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται, κατά κανόνα, στο εργαστήριο μία εβδομάδα μετά την εκτέλεση της άσκησης, ελέγχεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό, διορθώνεται ως προς τα σφάλματα και βαθμολογείται. Για την παρακολούθηση του Ε.Μ. ή του εργαστηριακού μέρους Μ.Μ. απαιτείται ο φοιτητής να έχει διεξαγάγει με επιτυχία τουλάχιστον το 80% των πραγματοποιηθεισών ασκήσεων. Την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου δίνεται η δυνατότητα συμπληρωματικών ασκήσεων, μέχρι 2 τον αριθμό, για όσους φοιτητές έχουν αποτύχει ή απουσιάσει.

Ο βαθμός του Ε.Μ. ή του εργαστηριακού μέρους Μ.Μ. είναι, ανάλογα με τη φύση του εργαστηρίου και μετά από απόφαση της Ομάδας Μαθημάτων, ο μέσος όρος όλων των επιμέρους βαθμών των ασκήσεων που φοιτητής έχει διεξαγάγει ή και της τελικής εξέτασης του εργαστηριακού μαθήματος. Ο φοιτητής βαθμολογείται για κάθε εργαστηριακή άσκηση και γι' αυτό το σκοπό λαμβάνονται υπόψη τόσο οι θεωρητικές, όσο και οι πρακτικές γνώσεις (προφορική εξέταση ή γραπτό τεστ), καθώς και η γραπτή έκθεση που θα παραδώσει μετά την άσκηση. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια των εργαστηρίων ή τουλάχιστον 3 φορές το εξάμηνο.

γ) Μεικτά μαθήματα (Μ.Μ.). Τα μεικτά μαθήματα ακολουθούν όσον αφορά το θεωρητικό τους μέρος τις ρυθμίσεις των θεωρητικών μαθημάτων και όσον αφορά το εργαστηριακό τους μέρος τις ρυθμίσεις των εργαστηριακών μαθημάτων.

Δήλωση εξαμηνιαίων μαθημάτων φοιτητή

Κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα, με την υποβολή της δήλωσης μαθημάτων στην αρχή κάθε εξαμήνου, να καταρτίζει το ατομικό πρόγραμμα σπουδών του, ανάλογα με την προπαίδεια που διαθέτει, το χρόνο μελέτης κλπ. Μετά την υποβολή της δήλωσης έχει τη δυνατότητα να κάνει τροποποιήσεις σε αυτήν, συγκεκριμένα μέχρι 2 μαθήματα και μέσα σε 1 εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου.

Κατά την κατάρτιση του ατομικού προγράμματος σπουδών του εξαμήνου ο φοιτητής λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη τα εξής: α) Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών που δηλώνονται είναι μέχρι 45 ώρες για τα τυπικά εξάμηνα σπουδών και για τους επί πτυχίω φοιτητές 55. β) Δεν είναι δυνατόν να δηλωθούν μαθήματα των οποίων τα προαπαιτούμενα ο φοιτητής δεν έχει παρακολουθήσει με επιτυχία. Εξαιρούνται του παραπάνω περιορισμού φοιτητές επί πτυχίω.